Besluiten gemeenteraad

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente.

De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:
Verklaring van geen bedenkingen (categorieënlijst)
Concept jaarstukken BSR 2016 en concept begroting BSR 2018
Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Rivierenland
Reactie op bevindingen van de provincie m.b.t. begroting 2017
Vaste aanstelling griffier bij de gemeente
Concept jaarstukken 2016 ODR en
concept begroting 2018 ODR
Concept jaarstukken 2016 AVRI en
concept begroting 2018 AVRI

Het voorgestelde besluit is unaniem aangenomen waarbij de FD een stemverklaring aflegde over de Meerjarenbegroting. Deze stemverklaring werd ondersteund door de VVD.

Prestatieafspraken (met Woonstichting de Kernen)
Een amendement van de FD en de VVD om aan het besluit toe te voegen:
Het genoemde ‘kernvoorraad onder zoek’ aan te scherpen door aan de prestatieafspraken toe te voegen wat de vraag en het aanbod van sociale huurwoningen per dorp in de gemeente West Maas en Waal is. Hierbij wordt rekening gehouden met de bevolkingssamenstelling, inkomensklassen en mogelijke ontwikkelingen naar de toekomst.
Daarnaast moet meegenomen worden in de prestatieafspraken wat de mogelijkheden zijn om meer aanbodgericht te sturen in plaats van vraaggericht zoals in het verleden gebeurde. Is unaniem aangenomen.
Het voorgestelde besluit uit het raadsvoorstel is, met toevoeging
van het hiervoor genoemde amendement met vijf stemmen tegen (SP, CDA en SMW) en tien stemmen voor (FD en VVD) aangenomen.

Protocol rolneming raad als regiegemeente
Het voorgestelde besluit is met dertien stemmen voor (FD, VVD, SMW en CDA) en twee stemmen tegen (SP) aangenomen.
Concept jaarstukken GGD 2016 en concept begroting GGD 2018
Beleidskader Minimabeleid 2017-2020
Concept jaarrekening 2016 en concept begroting 2018 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Een motie van de FD en de VVD over de verplaatsing van de ambulancepost in Beneden-Leeuwen is unaniem aangenomen. 

Kantoorshop De Rijk
Formido Leeuwen