Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Ontvangen aanvragen

Omgevingsvergunning met bouwen
Altforst
- hoek Heppertsestraat-Sluissewal (kad APT N 889) - het kappen van een boom (16-08-2017).

Omgevingsvergunning met aanvraag intrekken verleende vergunning
Altforst
- Heppertsestraat 24 (6628 AJ) - het intrekken van een verleende vergunning (03-08-2017). U kunt in dit stadium van de procedure nog geen bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314.

Verleend

Omgevingsvergunningen
Beneden-Leeuwen
- Akkerstraat 40 (6658 XG) – het plaatsen van 3 vlaggenmasten (22-08-2017)
Boven-Leeuwen
- Florastraat 8 (6657 AS) – het plaatsen van een hobbyschuur (24-08-2017)
Wamel
- Dorpsstraat 44 (6659 CE) – het verbouwen van een woonhuis (21-08-2017).
Tegen deze besluiten kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Informatie over de datum van verzending kunt u inwinnen bij de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoon
026-3592000. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffier van de rechtbank verstrekt.

Geaccepteerde meldingen

Activiteitenbesluit
Alphen
- Lindenlaan 25 (6626 BK) – het realiseren van zorgappartementen en wijzigen dieraantallen (22-08-2017)
Wamel
- Viaductstraat 101 (6659 CM) - het aanleggen van kuilplaten (22-08-2017).

Ontwerpwijzigingsplan
‘Buitengebied, Faunastraat 12 Boven-Leeuwen’

Het wijzigingsplan heeft betrekking op een functieverandering van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming ten behoeve van de realisatie van een kleinschalige meubelmakerij/antiek handel en multifunctioneel gebruik in de vorm van onder meer fietsenverhuur, een koffieschenkerij en fotostudio.
U kunt de desbetreffende stukken met ingang van donderdag 7 september 2017 gedurende zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. van Mil van het team Wonen en Milieu. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Het wijzigingsplan is in te zien via:
www.westmaasenwaal.nl/in-de-gemeente/ruimtelijkeplannen_3272/

HGA Administratie
Bloemsierkunst van Gruijthuijsen