Belangrijk nieuws voor Leeuwense verenigingen

Halverwege dit jaar is er het initiatief ontstaan om te komen tot de oprichting van een Dorpsplatform. In de overige zeven kerkdorpen van onze gemeente zijn al Dorpsplatforms succesvol actief. Onlangs is de oprichtingsakte door het nieuwe bestuur ondertekend en is er een eerste ‘Luisteravond’ georganiseerd in mfa De Rosmolen. Ook voor Leeuwense verenigingen, stichtingen en organisaties is onderstaande informatie daarom zeer van belang om de leefbaarheid gezamenlijk te onderhouden en waar mogelijk te versterken.

Initiatieven
Het Dorpsplatform Beneden-Leeuwen stelt zich ten doel de leefbaarheid in ons dorp te versterken en nieuwe initiatieven te stimuleren, ondersteunen en faciliteren. Tijdens de eerste bijeenkomst op onze thema-avond ‘Luisteren naar Lauwe’ kwamen tal van suggesties naar voren waarvan de haalbaarheid nu wordt onderzocht en waar mogelijk werkgroepen zullen worden samengesteld. De eerste werkgroep is al in oprichting en zal proberen een Kindervakantieweek gestalte te geven. Niet alleen voor inwoners, maar zeker ook voor verenigingen, stichtingen en organisaties kan het Dorpsplatform worden ingezet. Niet als een activiteitencommissie, want die hebben we al. Maar als een platform dat verbindingen kan leggen, subsidiemogelijkheden kan onderzoeken en korte lijnen heeft met onze gemeente.

Communicatie
Het Dorpsplatform heeft geen eigen website maar maakt gebruik van de bekende website Blik op Beneden-Leeuwen waarop een deel is vrijgemaakt voor het Dorpsplatform. Op dat deel willen we graag alle verenigingen en stichtingen vermelden met hun contactgegevens zodat onderlinge bereikbaarheid beter wordt gestimuleerd. Daarnaast willen we een actieve Dorpsagenda hanteren om daarmee te voorkomen dat meerdere activiteiten in ons dorp tegelijkertijd plaatsvinden en tevens om als planner te fungeren voor alle besturen. Met een blik op de dorpsagenda kan immers direct worden bekeken of er op een bepaalde datum al activiteiten gepland zijn. Het onderhouden van de Dorpsagenda is in handen van de redactie van Blik op Beneden-Leeuwen en kan alleen dan goed functioneren als alle verenigingen en stichtingen hun activiteiten nauwgezet en voorzien van de juiste gegevens doorgeven.

Wat vragen we?
We vragen van alle besturen van verenigingen en stichtingen die in Beneden-Leeuwen gevestigd zijn om de volgende gegevens van de club door te geven:
1. Soort vereniging / categorie (dus sport/muziek/dieren/creatief, enz)
2. Naam vereniging
3. Naam secretariaat
4. Adres en
5. Overige contactgegevens, email, website.
LET OP: Het is belangrijk om wijzigingen ook steeds te blijven doorgeven, zodat later op de website niet oude gegevens blijven staan, altijd o.v.v. Dorpsplatform.

Verder doen we een beroep op jou om alle activiteiten van jouw vereniging of stichting voortaan door te geven die publiekelijk zijn, om te kunnen vermelden in de Dorpsagenda. Dus trainingen en repetities zijn voor een dorpsagenda niet van belang, maar uitvoeringen, jubileumfeesten, sprotevenementen, toernooien, voorstellingen en alles waar publiek bij wordt uitgenodigd zijn belangrijk om op te nemen in de Dorpsagenda.
Geef in een zo vroeg mogelijk stadium door:
1. Activiteit: naam en korte omschrijving
2. Datum
3. Tijd
4. Locatie
5. Entree en prijs p.p.
6. Eventueel voorverkoop – prijzen en adressen
Bedenk dat bij wijziging van één of meerdere van bovenstaande punten dit ook weer direct moet worden doorgegeven aan de redactie, altijd o.v.v. Dorpsplatform.

Samenvatting
1. Vermeldingen van gegevens van verenigingen en stichtingen centraliseren heeft voordelen, maar kunnen enkel functioneel zijn als iedereen meewerkt aan het actueel houden van een dergelijk bestand.
2. Een Dorpsagenda biedt niet alleen voordelen voor de organisaties en verenigingen, maar ook voor de inwoners, het potentiële publiek. Ook hier geldt dat succes slechts haalbaar is als alle partijen meewerken aan het in een zo vroeg mogelijk stadium doorgeven van alle gegevens.

Alle gegevens kunnen 24/7 worden doorgegeven aan:
redactie@blikopbeneden-leeuwen.nl altijd o.v.v. Dorpsplatform

Het bestuur van Dorpsplatform Beneden-Leeuwen hoopt met deze eerste stappen de samenwerking tussen verenigingen te kunnen versterken en hoopt tevens op de medewerking te kunnen rekenen van alle besturen van organisaties, verenigingen en stichtingen. Vanzelfsprekend zijn alle aangeleverde gegevens met betrekking tot personen afgestemd met betrokkene in het kader van wet op de privacy voordat wordt overgegaan tot publicatie.

Smulders Car Expert
Jon Toebast Tegels en Sanitair BV