Besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad van West Maas en Waal maakt de besluiten bekend die genomen zijn tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018.

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente.
De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:
- Jaarstukken 2017
- 1e bestuursrapportage 2018
- Perspectiefnota 2019 - 2022.

De motie van de SP over prestatieafspraken wonen is met 2 stemmen (SP) vóór en 13 stemmen tegen verworpen.

Mandaatbesluit West Maas en Waal

Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 juni 2018 besloten het Mandaatbesluit West Maas en Waal vast te stellen. Het mandaat treedt in werking op de eerste dag na die van deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018. Dit mandaatbesluit ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij het Klantcontact centrum van het gemeentehuis. Bij het team Financiële en Juridische Zaken kunt u voor meer informatie terecht.

Praktijk Coach Marianne
Markeon