College verdeelt Portefeuilles

Afgelopen week vond de verdeling van portefeuilles plaats binnen het college van burgemeester en wethoudersin de gemeente West Maas en Waal voor de periode 2018 – 2022

Portefeuille Algemeen bestuur, Veiligheid en Bedrijfsvoering
Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag
T (06) 33 78 13 50
E vvneerbos@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
§Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie
o ondermijning, integriteit, APV
§Openbare orde en integrale veiligheid
o politie, brandweer, ambulance, GHOR
§Bestuurlijke samenwerking
o Regio Rivierenland
§Integraal veiligheidsbeleid
o rampenbestrijding –GHOR-
§Handhaving en toezicht
o zowel APV als WABO
§Bedrijfsvoering
o personeel- en organisatie, informatievoorziening (incl. gegevensbeheer), algemeen- en juridische zaken (incl. klachtbehandeling), communicatie en voorlichting.
§Organisatieontwikkeling
§Dienstverlening
o Klant Contact Centrum (incl. burgerzaken)
§Representatie
Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
§Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Regio Rivierenland
§Vervanging van portefeuille doorwethouder A.P.M.(Bert) van Swam

Portefeuille Sociaal Domein
Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam
Aanwezig: maandag tot en met donderdag
Florastraat 43
6657 AN Boven-Leeuwen
T (06) 53 12 30 32
E bvswam@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
§Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid
o inkomensvoorziening en –ondersteuning
§Integratie, participatie en emancipatie
§Wmo/Welzijn
o zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
§Jeugdbeleid en jeugdhulp
§Educatie
o kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid
o onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
§Leerplicht
§Leerlingenvervoer
§Gezondheidszorg
§Leefbaarheid kernen
o uitvoering visie, toepassing burgerparticipatie (integraal)
Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
§Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland, Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer
Projecten
§Integraal Kind Centrum (IKC), Laaggeletterdheid
1e loco burgemeester
§Vervanging van portefeuille doorburgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Recreëren
Wethouder S.A.M. (Sander) Bos
Aanwezig: maandag tot en met donderdag
Zandstraat 28
6658 CT Beneden-Leeuwen
T (06) 53 73 80 78
E sbos@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
§Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening
o bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen
§Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
§Volkshuisvesting
§Grondexploitatie/woningbouw
§Grondzaken
o pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
§Economische zaken
o middenstand, bedrijven, markten en kermissen
§Recreatie- en toerisme
§Buitendijks waterbeleid (rivier de Maas)
o exclusief verlengde brug Alphen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
§Omgevingsdienst Rivierenland, Recreatieschap Neder-Rijn en Waal, MARN
Projecten
§Invoering omgevingswet, De Acht Morgen
2e loco burgemeester
§Vervanging van portefeuille doorwethouder A.H.M. (Ton) de Vree

Portefeuille Financiën, Duurzaamheid, Sport en Cultuur
Wethouder A.H.M. (Ton) de Vree
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
Wilhelminastraat 44
6621 BB Dreumel
T (06) 11 32 20 32
E tdvree@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
§Financiën en belastingen
§Milieu en duurzaamheid
o afvalverwijdering en -verwerking, duurzaamheid, klimaat (zon, wind en bio)
§Sport
§Kunst en Cultuur
§Accommodatiebeleid
o sport- en dorpshuizen
Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
§Belastingsamenwerking Rivierenland, AVRI
Projecten
§Kraanbaan Beneden-Leeuwen (RO-project), Archeologische vondsten Over de Maas,
MFA Alphen, MFA Maasbommel, WOS Appeltern
3e loco burgemeester
§Vervanging van portefeuille doorwethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Portefeuille Mobiliteit, Ruimtelijk beheer en Openbare voorzieningen
Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
Aanwezig: maandagmorgen, dinsdag en donderdag
Kerkstraat 69
6659 AB Wamel
T (06) 30 33 82 36
E amol@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
§Mobiliteit
o wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer)
o veerdiensten
§Ruimtelijk en openbaar beheer
o openbaar groen, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting
o sportaccommodaties en dorpshuizen, speelvoorzieningen
§Wegen, straten en pleinen
§Openbare verlichting
§Ontgrondingen
o binnen- en buitendijks
§Binnen- en buitendijks waterbeleid (rivier de Waal)
Projecten
§Ontzandingen Over de Maas
o inclusief verlengde brug Alphen
4e loco burgemeester
§Vervanging van portefeuille doorwethouder S.A.M. (Sander) Bos


Gemeentesecretaris/algemeen directeur
P.G. (Perry) Arissen
Aanwezig: maandag tot en met donderdag
Voorsteven 50
3751 WK Bunschoten-Spakenburg
T (06) 17 85 23 65
E parissen@westmaasenwaal.nl
§Vervanging door:
o H. (Helen) Verhoef-Maas (1e loco-gemeentesecretaris/algemeen directeur)
o J.W.M. (Marion) van de Klok (2e loco-gemeentesecretaris/algemeen directeur)

Maxxinno
Hooftzaak