Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen bouwen
Altforst
- Woerdsestraat 36 (6628 KC) – de bouw van een loods voor agrarisch gebruik
Boven-Leeuwen
- Expeditieweg 12 (6657 KL) – het plaatsen van erfafscheidingen, 23-04-2018
Dreumel
- Ruivertweg ong. - het bouwen van een woning, 20-04-2018
Wamel
- Van Heemstraweg 101 (6659 KE) - het realiseren van een paardrijbak, 23-04-2018.

Omgevingsvergunningen drank- en horeca
Beneden-Leeuwen
- Zandstraat 93 (6658 CP) – een drank- en horecavergunning, 18-04-2018
Dreumel
- Ekershof 5 (6621 CJ) - een dranken horecavergunning, 18-04-2018. U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, T (0344) 579 314.

Ontwerpomgevingsvergunning (zienswijze)

Omgevingsvergunning bouwen, RO, werkzaamheden uitvoeren
Alphen
- Heuvelstraat 19 (6626 BM) – een beperkte milieutoets, 25-04-2018.

Verleend (bezwaar)

Omgevingsvergunning bouwen
Beneden-Leeuwen
- Tulpstraat 33 (6658 XV) – het renoveren en uitbreiden van de woning, 23-04-2018.

Omgevingsvergunning RO
Beneden-Leeuwen
- Het Zand 22a (6658 CJ) - het starten van een kapperszaak met wachtruimte, 20-04-2018.

Omgevingsvergunningen bouwen, RO
Dreumel
- Rooijsestraat 44 (6621 AN) – het realiseren van zes tijdelijke woonunits, 24-04-2018
Maasbommel
- Hogenhofstraat 14 (6627 KC) - het plaatsen van een tijdelijke woonunit met een tijdsduur van maximaal 24 aaneengesloten maanden, 23-04-2018.

Omgevingsvergunning bouwen, RO, reclame
Appeltern
- Van der Capellenstraat 9 (6629 AT) - het realiseren van een pizzeria, 23-04-2018.
Wilt u bezwaar maken?
Dat kan tot zes weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B&W, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Bezwaar maken stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Verleend (beroep)

Omgevingsvergunning bouwen, RO, werkzaamheden uitvoeren
Beneden-Leeuwen
- Akkerstraat 40 (6658 XG) – een nieuw te bouwen vleugel voor basisonderwijs, 20-04-2018.
In beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken in beroep gaan. De start van deze termijn is de dag nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd. In beroep gaan stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Geaccepteerde meldingen

Activiteitenbesluit
Alphen
- Heuvelstraat 19 (6626 BM) – het veranderen van een paarden/ schapenhouderij, 25-04-2018
Boven-Leeuwen
- Waterstraat 26 (6657 CP) – het veranderen van een bedrijf (verkleinen inrichting), 23-04-2018
- Molenstraat 56 (6657 BX) – het starten van een cafetaria, 24-04-2018.

Verlengingen beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De beslistermijnen van de volgende aanvragen zijn verlengd met maximaal zes weken:
locatie: Bedrijfsweg 2a (6627 BC) te Maasbommel
voor: het vervangen en wijzigen betreffende van dakbedekking en de gevelbekleding
reden: beoordeling van aanvullende stukken
nieuwe beslisdatum: 09-06-2018.

locatie: Korenveld 2 (6658 LG) te Beneden-Leeuwen
voor: het plaatsen van een dakkapel
reden: toetsing aan redelijke eisen van welstand
nieuwe beslisdatum: 07-06-2018.
Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft van alles in uw buurt.

Ontwerpbesluitomgevingsvergunning
Kerkstraat ong. te Altforst
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal maakt bekend dat ze het voornemen heeft om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- het realiseren van een vrijstaande woning op het perceel Kerkstraat ong. te Altforst. U kunt de desbetreffende stukken met ingang van 10 mei 2018 zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw N. Straatman van het team Wonen en Milieu. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijk beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Het ontwerpbesluit is in te zien via de gemeentelijke website.

IntegraalKind Centrum Beneden-Leeuwen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 mei 2018 hebben besloten om de omgevingsvergunning voor het realiseren van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen direct in werking te laten treden na de bekendmaking daarvan. De omgevingsvergunning is op 20 april 2018 verleend. Het besluit van het college en de omgevingsvergunning liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de gemeente West Maas en Waal, Loket KCC, Dijkstraat 11 in Beneden-Leeuwen.

Gemeentehuis:
Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen

T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

Gall & Gall
Beuningen Textiel en Mode - Feestwinkel