Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen

Alphen - Heuvelstraat - 24, 6626 BN: verbouwen garage, 17-1-2019
Beneden-Leeuwen - ter hoogte van Veesteeg 10, Perceel: WML00 H 01389: legalisatie van reeds gebouwd hekwerk, 21-1-2019
Beneden-Leeuwen - Beatrixstraat 32, 6658 EL: gebruik woning en bedrijfs woning voor kamerverhuur, 21-1-2019
Boven-Leeuwen - Florastraat 14, 6657 AS: bouwen van vrijstaande schuur, 21-1-2019
Maasbommel - Hogenhofstraat 10b, 6627 KC: bouwen van potstal en zorgfunctie, 18-1-2019. U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, T (0344) 579 314.

Verleend

Omgevingsvergunningen

Alphen - Dijkgraaf De Leeuwweg 34a, 6626 BH: bouwen bedrijfshal op agrarisch perceel, 18-01-2019
Beneden-Leeuwen - Zijveld 71, 6658 DE: realiseren aanbouw werkplaats, 22-1-2019
Beneden-Leeuwen - Energieweg 20, 6658 AD: vervangen bestaande overkapping, 23-1-2019
Wamel - Opstijgpunt Wamel, Perceel: WML00 M 00225 G: realiseren van opstijgpunt, 21-1-2019. Wilt u bezwaar maken?
Dat kan tot zes weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B&W, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Bezwaar maken stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Wet milieubeheer
Beoordelingsplicht milieueffectrapportage:

Schapencentrum Maas en Waal, Dalenweg 3

Op 14 november 2018 ontvingen wij van Schapencentrum Maas /Waal een aan meldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsnotitie voor het veranderen van een veehouderij op het adres Dalenweg 3 in Dreumel. Voor de activiteit milieu wordt een omgevingsvergunning Wabo aangevraagd. De inrichting omvat een bedrijf voor het houden van 2.258 vleeskalveren.

Locatie
De installatie bevindt zich aan de Dalenweg 3 in Dreumel.

Beoordeling
Het college van burgemeester en wethouders is verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Deze beoordeling heeft het college gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland. In dit geval is beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

Stukken inzien
De aanmeldingsnotitie, de beslissing en de bijbehorende stukken kunt u vanaf 7 februari 2019 gedurende zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Dijkstraat 11 in Beneden-Leeuwen.

Voorbereidingsbesluit
Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende die (los van het besluit omgevingsvergunning Wabo) rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Overige belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures. Wilt u meer weten? Bel dan met de Omgevingsdienst Rivierenland: (0344) 579 314.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

6 februari 2019, Burgemeester en wethouders van West Maas en WaalPraktijk Coach Marianne
Bloemsierkunst van Gruijthuijsen