Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunning
Beneden-Leeuwen - van Heemstraweg 88a, 6658 KK: opleggen van maatwerkvoorschriften lozen, 27-3-2019. U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, T (0344) 579 314.

Verleend

Omgevingsvergunningen
Appeltern - perceel nabij Maasdijk 13, perceel: APT00 O 00527: bouwen schuilstal, 22-3-2019
Beneden-Leeuwen - perceel ter hoogte van Veesteeg 10, 6658 KP: legalisatie gebouwd hekwerk, 25-3-2019
Beneden-Leeuwen - Watersnipstraat 46, 6658 GN: uitbreiden woning, 21-3-2019
Beneden-Leeuwen - uitbreiding school met extra kinderopvang, 22-3-2019
Beneden-Leeuwen - Violenstraat 1, 6658 XS: plaatsen schutting tegen erfgrens, 26-3-2019
Beneden-Leeuwen - perceel: WML00 M 00326: aanleg tijdelijk weilanddepot voor maximaal drie jaar baggerspecie, 29-03-2019
Boven-Leeuwen - Florastraat 14, 6657 AS: bouwen vrijstaande schuur, 28-3-2019
Dreumel - Nieuwstraat 10, 6621 KV: renovatie bestaande dak, 21-3-2019
Beneden-Leeuwen - Donjon 2, 6621 EE: bouwen van aanbouw, 21-3-2019
Wamel - Dalenstraat, perceel: WM L00 M 00540: tijdelijk aanleggen weilanddepot voor drie jaar voor bergen van baggerspecie, 26-3-2019. Wilt u bezwaar maken? Dat kan tot zes weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B en W, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Bezwaar maken stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Ter inzage gelegde vergunning

Beneden-Leeuwen - van Heemstraweg 88a, 6658 KK: gedeeltelijk intrekken van omgevingsvergunning voor de activiteit opslaan en afleveren LPG, 21-03-2019.
Het besluit kunt u zes weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze zes weken volgt een definitief besluit.

Verlengingen beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De beslistermijn van de volgende aanvragen is verlengd met maximaal zes weken:
locatie: Greffelingsedijk 39, 6626 AX Alphen
voor: veranderen van in / uitrit
nieuwe beslisdatum: 19-05-2019

locatie: Bovendijk 61, 6627 KT Maasbommel
voor: vervangen van kabel
nieuwe beslisdatum: 17-05-2019

locatie: Waterstraat 20, 6657 CP Boven-Leeuwen
voor: aanleggen in- uitrit en verbreden bestaande inrit
nieuwe beslisdatum: 03-05-2019

locatie: naast van Heemstraweg 61, 6658 KG Beneden-Leeuwen
voor: bouwen van woning
nieuwe beslisdatum: 13-05-2019.

Ontwerpbestemmingsplan H&S Coldstores

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, van Heemstraweg 88a (H&S Coldstores) inzien en hierop reageren. Van 11 april tot en met 22 mei 2019 is dit bestemmingsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn gewijzigd.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met Nicole Straatman via (0487) 599 539.

Wilt u schriftelijk reageren?
Schrijf dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het bedrijf wil de bestaande bedrijfsactiviteiten en bebouwing uitbreiden op de oostelijk naastgelegen gronden met een nieuwe bedrijfshal.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl

Op de website www.overheid.nlvindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

Woensdag 10 april 2019, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Van den Hurk Meubelen
Groenrijk Tuincentrum