Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Alphen - Kerkstraat 9a, 6626 AJ: verbouwen van winkel naar appartement, 10-03-2020
Alphen - Melkstraat 4, 6626 AB: aanbrengen raamopening in kopgevel en aanbrengen houten gevelbekleding, 09-03-2020
Appeltern - Lutenkampstraat 206, 6629 KS: uitbreiden kantine, uitgifte keuken en plaatsen overkapping, 05-03-2020
Beneden-Leeuwen - Bosseestraat 9, 6658 AT: uitbreiden woning en bouw overkapping, 09-03-2020
Beneden-Leeuwen - Roggeveld 2 t/m 28: bouwen 14 woningen en 6 tuinbergingen, 06-03-2020
Dreumel - Nieuwstraat 29, 6621 KV: kappen bomen, 05-03-2020
Wamel - Hogeweg 54, 6659 AK: verbouwen zolder en vervangen dakbedekking, 04-03-2020.

U kunt nog geen bezwaar maken. Meer info bij de Omgevingsdienst Rivierenland, 0344 579 314.

Verleend

Omgevingsvergunning
Wamel - Schuin t.o. Dalenstraat 6, percnr. WML00 M556: plaatsen dam met duiker.

Bezwaar maken? Kijk op: www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De beslistermijn van de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
locatie: Rooijsestraat 11a, 6621 AH, Dreumel
voor: wijzigen van bestemming van bedrijf – meubelfabriek naar schoonheidssalon en wellness
nieuwe beslisdatum: 20-04-2020

Activiteitenbesluit

Meldingen
Dreumel - Hogeweg 15, 6621 BM: veranderen van veebezetting, 06-03-2020
Maasbommel - De Geer 6, 6627 BD: starten van elektronisch installatiebedrijf, 10-03-2020.

Bestemmingsplan Buitengebied, Weteringstraat 7 Wamel en Waalbandijk 35 Boven-Leeuwen

Wat regelt dit bestemmingsplan?
De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Weteringsstraat 7 te Wamel wordt gesloopt. In ruil hiervoor mag er een woning gebouwd worden achter de Waalbandijk 35 in Boven-Leeuwen. Beide percelen krijgen een woonbestemming.

Plan inzien
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast op 12 maart 2020. Van 26 maart tot en met 6 mei 2020 kunt u dit bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl

Beroep instellen
U kunt tussen 26 maart en 6 mei 2020 beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen als u:
- op tijd een zienswijze indiende bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan
- belanghebbende bent en aantoont dat u niet in staat was op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.
Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze Afdeling bestuursrechtspraak. Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 7 mei 2020
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan moet de Afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing nemen op het verzoek om voorlopige voorziening.

Bestemmingsplan Maasbommel, De Geer

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het realiseren van bedrijfsruimten en een bedrijfswoning. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Maasbommel, De Geer gewijzigd vast op 12 maart 2020. Van 26 maart tot en met 6 mei 2020 is dit bestemmingsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een beroep instellen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld
De wijziging betreft: artikel 3.2.2 lid a uit het ontwerpbestemmingsplan. Dit artikel is geschrapt.

Beroep instellen
U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen als u:
- op tijd een zienswijze indiende bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan
- belanghebbende bent en aantoont dat u niet in staat was op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen
- (belanghebbende bent en een bedenking heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan)
Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze Afdeling bestuursrecht-spraak. Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl

Het bestemmingsplan treedt in werking op 7 mei 2020
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan moet de Afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing nemen op het verzoek om voorlopige voorziening.

Herhaalde kennisgeving: bestemmingsplan Thematische herziening agrarische bedrijven

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan geeft een uniforme regeling voor niet grondgebonden agrarische bedrijven en etagestallen. U kunt het ontwerp bestemmingsplan tot 8 april 2020 inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met mevrouw H. den Boer via 14 0487. Wilt u schriftelijk reageren, dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het plan in zien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl

Bestemmingsplan Thematische herziening Grootschalig grondverzet

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Wij willen plannen die gaan over grootschalig grondverzet goed kunnen beoordelen. Dit zijn activiteiten waarvoor een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig is. Daarom hebben we in april 2019 het stappenplan Grootschalig grondverzet vastgesteld. In dit stappenplan hanteren wij een ‘nee, tenzij’-grondhouding ten aanzien van initiatieven voor grootschalig grondverzet. Deze ‘nee, tenzij’-benadering heeft in dit bestemmingsplan een juridisch-planologische vertaling gekregen met een verbod op grootschalig grondverzet. Het bestemmingsplan gaat over het hele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de dorpen en bedrijventerreinen.

Plan inzien en beroep instellen
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast op 12 maart 2020. Van 26 maart tot en met 6 mei 2020 is dit bestemmingsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen als u: op tijd - een zienswijze indiende bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan
- belanghebbende bent en aantoont dat u niet in staat was op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze Afdeling bestuursrechtspraak. Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl

Het bestemmingsplan treedt in werking op 8 mei 2020
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan moet de Afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing nemen op het verzoek om voorlopige voorziening.

Op de website www.overheid.nlvindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

Woensdag 25 maart 2020, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Hotel Restaurant De Twee Linden
Mooi en Zo