Toetsingskader woningbouw 2e tranche

In de Woonvisie is opgenomen dat “De woningen die nog toegevoegd kunnen en mogen worden dienen dan ook primair bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van onze kernen”. Deze kwaliteitsdoelstelling geldt vanaf het vaststellen van de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 in 2013 en werkt door in hierna vastgestelde beleidstukken zoals de structuurvisie Dorpen en de Woonvisie.

Om de leefbaarheidskwaliteit te beoordelen is in 2016 een toetsingskader woningbouw opgesteld. Naar aanleiding van de positieve reacties op de eerste tranche is voor de tweede tranche het toetsingskader woningbouw grotendeels ongewijzigd. Wel is een minimale puntenscore ingevoerd zodat de plannen die gerealiseerd kunnen worden ofwel een bijdrage leveren aan de Woonvisie dan wel aan de Structuurvisie Dorpen 2025. De bedoeling is om met de toe te voegen woningen een zo groot mogelijke leefbaarheidswinst te halen mede omdat het aantal toe te voegen woningen beperkt is.

In mei 2016 is de Woonvisie vastgesteld. Hierna is een toetsingskader woningbouw opgesteld waarmee tweejaarlijks circa 60 woningen verdeeld kunnen worden. Op 7 november 2016 is de eerste tranche opengesteld.

Nieuwbouw Woonvisie

Smulders Car Expert
Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen