Home > Zakelijk > Politiek

Politiek Beneden-Leeuwen

Politieke partijen:

SP West Maas en Waal
Secretariaat: Saarskampen 16
6659 CT Wamel
0487-501694
E: spwestmaasenwaal@tomaatnet.nl

VVD West Maas en Waal
Bezoek website
Sander (S.A.M.) Bos
Zandstraat 28
6658 CT Beneden-Leeuwen
sbos2004@hotmail.com

CDA
Bezoek website
H.R.N.W. (Henk) Mulders
van Rechterenstraat 15
6629 AH Appeltern
0487 - 54 13 22 hmulders@kabelfoon.nl

FD Dreumel
Bezoek website
J.N.M.J. (Ko) Wassink
Hogeweg 5
6621 BM Dreumel
0487 - 57 27 91
a.h.m.devree@kabelfoon.nl

FD Maasdorpen
G. (Gerard) van den Brand
Woerdsestraat 26a
6626 KC Altforst
06 - 224 11 872
gerard-brand@planet.nl

FD Boven-Leeuwen
p/a Zonnewoud 13
6657 DG
Boven-Leeuwen
0487 - 59 33 44
fdboven-leeuwen@hetnet.nl

FD Wamel
J.E.M. (Ans) Mol
Kerkstraat 69
6659 AB Wamel
M. Post
Kerkstraat 6
6659 AC Wamel

Partij Beneden-Leeuwen actief)
Ben Schonenberg
Burg.Dittersstraat 32
6658BT Beneden-Leeuwen
E-mail:benschonenberg@gmail.com
Mob: 06-10618797

Bezoek website

PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOOR DE PERIODE 2014 - 2018

PORTEFEUILLE ALGEMEEN BESTUUR, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Burgemeester Th.A.M. Steenkamp (CDA), Nijverheidsstraat 9, 6658 EM BENEDEN-LEEUWEN
T (0487) 599 401 (gemeentehuis)
tsteenkamp@westmaasenwaal.nl
Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie
Bestuurlijke samenwerking (Regio Rivierenland)
Integriteitsbeleid
Personeelszaken
Communicatie
Burgerzaken
Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer en ambulancezorg)
Integraal veiligheidsbeleid (incl. rampenbestrijding –GHOR-)
Algemeen plaatselijke verordening
Handhaving APV
Representatie

Vervanging van portefeuille door wethouder A.P.M. van Swam

PORTEFEUILLE SOCIAAL DOMEIN
Wethouder A.P.M. van Swam (FD Boven-Leeuwen), Florastraat 43, 6657 AN BOVEN-LEEUWEN
T (0487) 599 401 (gemeentehuis)
bvswam@westmaasenwaal.nl
Participatiewet (inkomensvoorziening en –ondersteuning)
Gezondheidszorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Jeugdzorg
Transities sociaal domein
Welzijn (jeugd en jongerenwerk en ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers en subsidiebeleid)
Educatie (kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid (onderwijsvoorzieningen en –huisvesting) en bibliotheekwerk
Leerplicht
Uitvoering Visie Leefbaarheid Kernen
Project nieuw-/verbouw De Rosmolen

1e loco burgemeester
Vervanging van portefeuille door wethouder S.A.M. Bos

PORTEFEUILLE WONEN, WERKEN, ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME
Wethouder S.A.M. Bos (VVD), Zandstraat 28, 6658 CT BENEDEN-LEEUWEN
T (0487) 599 401 (gemeentehuis)
sbos@westmaasenwaal.nl
Ruimtelijke Ordening (structuur en bestemmingsplannen)
Grondexploitaties/woningbouw
Volkshuisvesting
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
Handhaving WABO
Economische zaken (middenstand, bedrijven, markten en kermissen)
Grondzaken (pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen)
Recreatie- en toerisme (structuurvisie Recreatieconcentratiegebieden; Gouden Ham/de Schans, Tuinen van Appeltern, Over de Maas)

2e loco burgemeester
Vervanging van portefeuille door wethouder T.P.M. Hol

PORTEFEUILLE FINANCIËN, MILIEU, SPORT EN BEDRIJFSVOERING
Wethouder A.H.M. de Vree (FD Dreumel), Wilhelminastraat 44, 6621 BB DREUMEL
T (0487) 599 401 (gemeentehuis)
tdvree@westmaasenwaal.nl
Planning en control (financiën, belastingen)
Milieu (incl. afvalverwijdering en –verwerking)
Welzijn (accommodaties -sportaccommodaties en dorpshuizen-, kunst en cultuur, sport)
Opdrachtnemersrol gemeenschappelijke uitvoeringsregelingen (BSR, ODR, AVRI)
Bedrijfsvoering (informatievoorziening, juridisch, organisatie, facilitair, automatisering)
Regiegemeente
Dienstverlening

3e loco burgemeester
Vervanging van portefeuille door burgemeester Th.A.M. Steenkamp

PORTEFEUILLE OPENBARE VOORZIENINGEN, WEGEN EN VERKEER
Wethouder T.P.M. Hol (FD Maasdorpen), Zandkamp 4, 6626 KV ALPHEN
T (0487) 599 401 (gemeentehuis)
thol@westmaasenwaal.nl
Verkeer en Vervoer (wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer) en veerdiensten
Ontgrondingen (project Over de Maas)
Deltawerken
Beheer en onderhoud openbare buitenruimte (openbaar groen, openbare begraafplaatsen) gemeentelijke gebouwen (m.u.v. sportaccommodaties en dorpshuizen) en voorzieningen (w.o. speelterreinen)
Aanleg, beheer en onderhoud wegen straten en pleinen (incl. openbare verlichting)
Rioleringen, waterplan en waterbeheer

4e loco burgemeester
Vervanging van portefeuille door wethouder A.H.M. de Vree

GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR
P.G. Arissen, Voorsteven 50, 3751 WK BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
T (0487) 599 401 (gemeentehuis)
parissen@westmaasenwaal.nl

 

 

IJssalon Ohlala
Paul Soetekouw financieel advies